• پایش، پیش‌بینی و پیش آگاهی خشکسالی و تغییر اقلیم
  • خشکسالی و تغییر اقلیم و تأثیرات آن بر منابع آب
  • حفاظت آب و خاک برای سازگاری یا تغییر اقلیم و خشکسالی
  • اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم بر فرسایش خاک و تولید رسوب
  • اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم بر فرسایش بادی و گرد و غبار
  • تأثیرات اقتصادی – اجتماعی خشکسالی و تغییر اقلیم
  • خشکسالی و تغییر اقلیم و تاثیر آن بر اکوسیستم های آبی
  • تأثیرات خشکسالی و تغییر اقلیم بر ناحیه بندی اکوسیستم های طبیعی
  • اصلاح و بازنگری در مدیریت جامع حوزه های آبخیز به منظور سازگاری با اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم