با تشکر از جنابعالی اگر قصد ارسال مقاله برای کنفرانس را دارید لطفا لینک زیر را دریافت و مطابق با الگوی داده شده مقاله خود را تنظیم و ارسال فرمایید. فایل ها در word 2007 تهیه شود.


الگوی ارائه مقاله