دکتر داود نیک کامی
رئیس
استاد پژوهش، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیکی: nikkami [at] scwmri.ac.ir
تلفن: 44901415
دکتر مجتبی صانعی
دبیر کنفرانس
دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیکی: drsaneie [at] gmail.com
تلفن: 44901415
کمیته برگزاری
دکتر مجید حسینی
دبیر اجرایی
دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیکی: mhossaini [at] gmail.com
تلفن: 44901415
دکتر مسعود گودرزی
دبیر علمی کنفرانس
استادیار پژوهشی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیکی: massoudgoodarzi [at] yahoo.com
تلفن: 44901214
عباس صدیق
مسئول دبیرخانه کنفرانس
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیکی: aseddigh [at] gmail.com
تلفن: 44901415-6