- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ( ستاد توسعه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست)

- انجمن مرتعداری ایران

- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

- پایگاه اسنادی علوم جهان اسلام

- صندوق بیمه کشاورزی