1- شرکت در کنفرانس با مقاله                       600000 ریال

2- شرکت در کنفرانس با مقاله (دانشجویان)          300000 ریال

3- هزینه مقاله دوم (بیش از یک مقاله)              300000 ریال